berlin 2006 ~ برلین ۲۰۰٦ seite: 1191 ~ صفحه: ۱۱۹۱

      
charlottenburg پناهندگان می‌مانند!