berlin 2000 ~ برلین ۲۰۰۰ Seite: 50صفحه: 

      
potsdamer platz16.08.2000
potsdamer platz im sommer 2000

مکان پتسدام در تابستان ۲۰۰۰